ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup podręczników na potrzeby realizacji szkolenia z języka angielskiego

W związku z realizacją projektu „Angielski bez tajemnic”,

Nr projektu: RPLD 11.02.01-10-0054/17 współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.2. Kształcenie osób dorosłych
Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara, działający jako Beneficjent, realizując rozeznanie rynku, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na zakup podręczników na potrzeby realizacji szkolenia
z języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu.